Bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào một màn hình máy tính duy nhất tại nơi làm việc? Chỉ một? Đây là một đối số tốt để giúp bạn mở rộng tầm nhìn máy tính để bàn của bạn. Đã có một vài nghiên cứu trong thập kỷ qua xem xét lợi ích của nhiều màn hình thay vì chỉ sử dụng một màn hình. Trong tất cả các nghiên cứu, kết quả chỉ ra từ 9% đến 35% đến 50% cải thiện năng suất cho các nh