chính trị

Hãy sẵn sàng cho Ngày bầu cử vào ngày 6 tháng 11 bằng cách đảm bảo bạn đã đăng ký đúng cách để bỏ phiếu trước ngày giới hạn của tiểu bang. Tôi có thể đăng ký trực tuyến không? Ba mươi chín tiểu bang hiện cung cấp đăng ký cử tri trực tuyến. Truy cập thư mục cử tri trực tuyến tại Hội nghị lập pháp quốc gia để xem nhà

Trong môi trường gây chia rẽ, chính trị ngày nay, tôi chắc chắn sẽ có ít nhất nhiều người sẽ vui mừng vì sự tồn tại của Người mua sắm tiến bộ vì có những người sẽ bị xúc phạm. Vì vậy, tôi sẽ chỉ nói rằng tôi không ở đây để chọn một cuộc chiến hoặc chọn phe. Tôi ở đây để nói với bạn về một cái gì đó tồn tại và bạn có thể thấy hữu ích, bất kể khuynh h